محاسبات هیدرولیکی کانالهای
برای مقاطع مستطیلی ، ذوزنقه ای و مثلثی

تهیه شده توسط م. ناصحی فروردین 1395

www.lisp.ir
آموزش برنامه نویسی اتوکد lisp.ir